Мэдээ, мэдээлэл   Ханш   Аюулгүй байдал   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Оюутны картын захиалга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Улирлын санхүүгийн тайлан, тэнцэл

мян.төг

Актив 12/31/2017
Бэлэн мөнгө 21,667,735
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 248,694,362
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж 238,226,498
Үнэт метал 215,086,281
Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 236,174,761
Зээл ба урьдчилгаа 607,495,127
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө -
Yндсэн хөрөнгө 95,272,476
Биет бус хөрөнгө 848,253
Бусад актив 18,888,632
Нийт актив 1,446,179,363
Пассив  
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 671,252,428
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 223,293,026
Репо нөхцлөөр зарсан үнэт цаас -
Бусад эх үүсвэр 373,134,445
Хоёрдогч өглөг -
Бусад пассив 31,997,437
Нийт пассив 1,299,677,335
Өөрийн хөрөнгө  
Дүрмийн сан 50,000,000
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 41,124,600
Хуримтлагдсан ашиг 55,377,259
Нийгмийн хөгжлийн сан 170
Нийт өөрийн хөрөнгө 146,502,029
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,446,179,363

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

мян.төг

  12/31/2017
Хүүгийн орлого 119,942,651
Хүүгийн зардал (100,393,867)
Хүүгийн цэвэр орлого 19,548,784
Арилжааны цэвэр олз (гарз) (4,605,959)
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз)                                         
2,255,461
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 4,610,984
Бусад орлого 6,876,098
Хүүгийн бус цэвэр орлого (зардал) 9,136,584
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 28,685,368
Үйл ажиллагааны зардал (19,188,780)
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг 9,496,588
Болзошгүй эрсдлийн сангууд (6,067,397)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг 3,429,191
Үйл ажиллагааны бус орлого 13,805,188
Үйл ажиллагааны бус зардал (144,671)
Татварын өмнөх ашиг 17,089,708
Оpлогын татваpын заpдал (549,488)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг 16,540,221

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

  12/31/2017
I ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >9% 15.16%
ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >14% 21.08%
ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА >25% 48.35%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /1 валют
<15% -1.02%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /Нийт <40% -1.10%
НЭГ ЗЭЭЛДЭГЧИД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ, БАТЛАН ДААЛТ, ӨХ-ИЙН ХАРЬЦАА <20% 19.60%

2018-03-30

Мэдээлэл
БНСУ-ын элчин сайдын яамтай хамтран ажиллах санамж бичгийг шинэчлэн байгууллаа.
ЗЭЭЛИЙН АЯНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжигч уриатай ажилладаг Улаанбаатар хотын банк шинэ харилцагч нартаа зориулаад зээлийн аяныг 2018 оны 3-р сарын 1-с 5-р сарын 1-ний хооронд зарлаад байна.

Интернэт банк хэрэглэгчид өгөх зөвлөмж
Карт хэрэглэгчдэд өгөх зөвлөмж
Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close