Мэдээ, мэдээлэл   Ханш   Аюулгүй байдал   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Оюутны картын захиалга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Улирлын санхүүгийн тайлан, тэнцэл

мян.төг

Актив 09/30/2017
Бэлэн мөнгө 19,769,533
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 208,952,354
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж 48,660,245
Үнэт метал -
Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 236,174,761
Зээл ба урьдчилгаа 619,137,022
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө -
Yндсэн хөрөнгө 69,547,697
Биет бус хөрөнгө 869,321
Бусад актив 71,075,394
Нийт актив 1,274,186,327
Пассив  
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 829,254,534
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 105,267,263
Репо нөхцлөөр зарсан үнэт цаас -
Бусад эх үүсвэр 140,574,299
Хоёрдогч өглөг -
Бусад пассив 56,096,629
Нийт пассив 1,131,192,724
Өөрийн хөрөнгө  
Дүрмийн сан 50,000,000
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 41,124,770
Хуримтлагдсан ашиг 51,868,833
Нийгмийн хөгжлийн сан -
Нийт өөрийн хөрөнгө 142,993,603
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,274,186,327

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

мян.төг

  09/30/2017
Хүүгийн орлого 90,700,302
Хүүгийн зардал (75,765,271)
Хүүгийн цэвэр орлого 14,935,031
Арилжааны цэвэр олз (гарз) (3,843,060)
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз)                                         
1,954,783
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 2,132,167
Бусад орлого 7,543,114
Хүүгийн бус цэвэр орлого (зардал) 7,787,004
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 22,722,035
Үйл ажиллагааны зардал (11,664,421)
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг 11,057,614
Болзошгүй эрсдлийн сангууд (9,279,991)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (1,777,623)
Үйл ажиллагааны бус орлого 11,695,308
Үйл ажиллагааны бус зардал (105,736)
Татварын өмнөх ашиг 13,367,196
Оpлогын татваpын заpдал (335,401)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг 13,031,795

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

  09/30/2017
I ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >9% 13.38%
ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >14% 18.79%
ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА >25% 35.80%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /1 валют
<15% 9.50%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /Нийт <40% 12.00%
НЭГ ЗЭЭЛДЭГЧИД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ, БАТЛАН ДААЛТ, ӨХ-ИЙН ХАРЬЦАА <20% 18.27%

2017-11-03

Мэдээлэл
Сар шинийн өдрүүдэд ажиллах салбар
Улаанбаатар Хотын Банк харилцагчиддаа зориулж кредит картаа шинэчлэн гаргалаа

Улаанбаатар Хотын Банк 500,000-5,000,000 төгрөг хүртэл зээлжих эрхтэй кредит картыг зах зээлд шинэчлэн гаргасан байна

Эрхэм харилцагчдын анхааралд
Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд ажиллах салбар нэгжүүдийн ажиллах цагийн хуваарь
Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close