Мэдээ, мэдээлэл   Ханш   Аюулгүй байдал   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Оюутны картын захиалга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Улирлын санхүүгийн тайлан, тэнцэл

мян.төг

Актив 06/30/2017
Бэлэн мөнгө 12,458,672
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 147,517,546
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж 55,020,620
Үнэт метал -
Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 259,481,891
Зээл ба урьдчилгаа 610,021,196
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө -
Yндсэн хөрөнгө 72,771,859
Биет бус хөрөнгө 838,527
Бусад актив 72,102,907
Нийт актив 1,230,213,217
Пассив  
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 720,855,321
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 167,123,501
Репо нөхцлөөр зарсан үнэт цаас -
Бусад эх үүсвэр 143,580,764
Хоёрдогч өглөг 4,000,000
Бусад пассив 56,491,187
Нийт пассив 1,092,050,773
Өөрийн хөрөнгө  
Дүрмийн сан 50,000,000
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 41,124,770
Хуримтлагдсан ашиг 47,037,674
Нийгмийн хөгжлийн сан -
Нийт өөрийн хөрөнгө 138,162,444
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,230,213,217

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

мян.төг

  06/30/2017
Хүүгийн орлого 59,822,846
Хүүгийн зардал (51,020,740)
Хүүгийн цэвэр орлого 8,802,106
Арилжааны цэвэр олз (гарз) (2,169,824)
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз)                                         
1,572,555
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 1,400,270
Бусад орлого 7,433,393
Хүүгийн бус цэвэр орлого (зардал) 8,236,395
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 17,038,500
Үйл ажиллагааны зардал (7,121,993)
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг 9,916,508
Болзошгүй эрсдлийн сангууд (9,990,002)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (73,495)
Үйл ажиллагааны бус орлого 8,530,746
Үйл ажиллагааны бус зардал (7,949)
Татварын өмнөх ашиг 8,449,303
Оpлогын татваpын заpдал (248,667)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг 8,200,636

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

  06/30/2017
I ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >9% 12.90%
ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >14% 18.91%
ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА >25% 34.10%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /1 валют
<15% 1.38%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /Нийт <40% 2.19%
НЭГ ЗЭЭЛДЭГЧИД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ, БАТЛАН ДААЛТ, ӨХ-ИЙН ХАРЬЦАА <20% 19.92%

2017-04-14

Мэдээлэл
“Барилга орон сууц 2017” үзэсгэлэнд Улаанбаатар хотын банк оролцож сууцны зээлийн талаарх мэдээллийг хүргэж байна

“Барилга орон сууц 2017” үзэсгэлэнд  Улаанбаатар хотын банк  оролцож сууцны зээлийн талаарх мэдээллийг хүргэж байна

Монголбанкнаас бидний үйл ажиллагааг өндрөөр үнэлэн Гэрчлэх бичиг гардууллаа.
Мөнгөн тэмдэгтийн соёлтой хэрэглээ аянд амжилттай оролцлоо
Эрхэм харилцагч нарын анхааралд
Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank.