Мэдээ, мэдээлэл   Ханш   Аюулгүй байдал   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Иргэд   Байгууллага   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Оюутны картын захиалга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Улирлын санхүүгийн тайлан, тэнцэл

мян.төг

Актив 03/31/2017
Бэлэн мөнгө 16,619,164
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 183,929,715
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж 115,807,759
Үнэт метал -
Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 239,011,320
Зээл ба урьдчилгаа 603,332,642
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө -
Yндсэн хөрөнгө 72,724,136
Биет бус хөрөнгө 847,549
Бусад актив 72,649,531
Нийт актив 1,304,921,817
Пассив  
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 692,085,949
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 224,809,263
Репо нөхцлөөр зарсан үнэт цаас 64,695,045
Бусад эх үүсвэр 139,808,761
Хоёрдогч өглөг 4,000,000
Бусад пассив 38,674,203
Нийт пассив 1,164,073,221
Өөрийн хөрөнгө  
Дүрмийн сан 50,000,000
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 41,124,600
Хуримтлагдсан ашиг 49,723,826
Нийгмийн хөгжлийн сан 170
Нийт өөрийн хөрөнгө 140,848,596
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,304,921,817

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

мян.төг

  03/31/2017
Хүүгийн орлого 29,372,216
Хүүгийн зардал (25,608,612)
Хүүгийн цэвэр орлого 3,763,604
Арилжааны цэвэр олз (гарз) (1,371,934)
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз)                                         
587,964
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 397,145
Бусад орлого 8,787,619
Хүүгийн бус цэвэр орлого (зардал) 11,144,661
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 14,908,265
Үйл ажиллагааны зардал (3,541,268)
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг 11,366,997
Болзошгүй эрсдлийн сангууд (3,449,630)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг 7,917,367
Үйл ажиллагааны бус орлого 3,022,007
Үйл ажиллагааны бус зардал (5,000)
Татварын өмнөх ашиг 10,934,374
Оpлогын татваpын заpдал (47,586)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг 10,886,788

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

  03/31/2017
I ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >9% 12.83%
ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >14% 18.63%
ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА >25% 36.15%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /1 валют
<15% 8.80%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /Нийт <40% 9.46%
НЭГ ЗЭЭЛДЭГЧИД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ, БАТЛАН ДААЛТ, ӨХ-ИЙН ХАРЬЦАА <20% 17.24%

2017-04-14

Мэдээлэл
Эрхэм харилцагчдын анхааралд
ЛУЙВРЫН ГҮЙЛГЭЭНЭЭС СЭРГИЙЛЬЕ

Сүүлийн үед таны олон нийтийн цахим сүлжээнд байршуулсан утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг болон бусад холбогдох мэдээллийг ашиглан цахим шуудангийн хаягруу тань нэвтрэн орж интернет банк, гүйлгээний нууц үгийг дахин сэргээлгэж мөнгө хулгайлах гэмт хэрэг нэмэгдэх хандлагатай байна.

Алтан гулдмай барьцаалсан зээл шинээр гарлаа.

Манай банк 2015 оноос эхлэн стандартчилал, хэмжил зүйн газраас баталгаажсан зориулалтын жин бүхий аюулгүй байдлыг хангасан тусгай  өрөөнд алт олборлогч аж ахуй нэгж

ЗХУТ-тэй хамтран ажиллахаар боллоо

УБХБанк нь ЗХУТ-тэй хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. 

Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank.