Мэдээ, мэдээлэл   Ханш   Аюулгүй байдал   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Оюутны картын захиалга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Улирлын санхүүгийн тайлан, тэнцэл

мян.төг

Актив 3/31/2018
Бэлэн мөнгө 17,062,776
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 128,456,297
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж 36,516,680
Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 330,963,171
Зээл ба урьдчилгаа 640,636,912
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө -
Yндсэн хөрөнгө 69,115,212
Биет бус хөрөнгө 878,583
Бусад актив 44,808,488
Нийт актив 1,268,438,119
Пассив  
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 686,793,581
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 242,904,855
Репо нөхцлөөр зарсан үнэт цаас -
Бусад эх үүсвэр 127,107,005
Хоёрдогч өглөг -
Бусад пассив 62,620,671
Нийт пассив 1,119,426,112
Өөрийн хөрөнгө  
Дүрмийн сан 50,000,000
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 41,124,600
Хуримтлагдсан ашиг 57,887,237
Нийгмийн хөгжлийн сан 170
Нийт өөрийн хөрөнгө 149,012,007
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,268,438,119

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

мян.төг

  3/31/2018
Хүүгийн орлого 28,149,956
Хүүгийн зардал (24,154,702)
Хүүгийн цэвэр орлого 3,995,254
Арилжааны цэвэр олз (гарз) (1,743,066)
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз)                                         
(80,037)
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 982,135
Бусад орлого 510,780
Хүүгийн бус цэвэр орлого (зардал) (330,187)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 3,665,067
Үйл ажиллагааны зардал (3,850,724)
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг (185,657)
Болзошгүй эрсдлийн сангууд (603,377)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (789,033)
Үйл ажиллагааны бус орлого 3,182,401
Үйл ажиллагааны бус зардал (30,636)
Татварын өмнөх ашиг 2,362,732
Оpлогын татваpын заpдал -
Тайлант жилийн цэвэр ашиг 2,362,732

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

  3/31/2018
I ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >9% 14.61%
ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >14% 20.18%
ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА >25% 48.35%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /1 валют
<15% -8.13%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /Нийт <40% -8.18%
НЭГ ЗЭЭЛДЭГЧИД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ, БАТЛАН ДААЛТ, ӨХ-ИЙН ХАРЬЦАА <20% 18.57%

2018-05-15

Мэдээлэл
"Урт Цагаан Тооцооны төв" шинээр нээгдлээ
ХАРИЛЦАГЧДЫН ХҮСЭЛТЭЭР ЗЭЭЛИЙН АЯНЫ ХУГАЦААГ СУНГАЛАА
БНСУ-ын элчин сайдын яамтай хамтран ажиллах санамж бичгийг шинэчлэн байгууллаа.
ЗЭЭЛИЙН АЯНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжигч уриатай ажилладаг Улаанбаатар хотын банк шинэ харилцагч нартаа зориулаад зээлийн аяныг 2018 оны 3-р сарын 1-с 5-р сарын 1-ний хооронд зарлаад байна.

Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close