Мэдээ, мэдээлэл   Ханш   Аюулгүй байдал   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Иргэд   Байгууллага   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Оюутны картын захиалга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Улирлын санхүүгийн тайлан, тэнцэл

мян.төг

Актив 09/30/2016
Бэлэн мөнгө 12,084,708
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 318,854,495
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж 23,188,521
Үнэт метал -
Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 19,602,182
Зээл ба урьдчилгаа 580,717,090
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө 71,330 
Yндсэн хөрөнгө 40,802,145
Биет бус хөрөнгө 880,041
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт  195,208,476
Бусад актив 48,125,503
Нийт актив 1,239,534,490
Пассив  
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 753,320,354
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 193,521,542
Бусад эх үүсвэр 151,170,134
Бусад пассив 44,383,158
Нийт пассив 1,142,395,187
Өөрийн хөрөнгө  
Дүрмийн сан 45,000,000
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 14,333,338
Хуримтлагдсан ашиг 33,805,795
Нийгмийн хөгжлийн сан 170
Хоёрдогч өглөг 4,000,000
Нийт өөрийн хөрөнгө 97,139,304
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,239,534,490

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

мян.төг

  09/30/2016
Хүүгийн орлого 88,086,352
Хүүгийн зардал (74,000,630)
Хүүгийн цэвэр орлого 14,085,721
Арилжааны цэвэр олз (гарз) (5,854,791)
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз)                                         
1,842,915
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 2,779,129
Бусад орлого 8,861,324
Хүүгийн бус цэвэр орлого (зардал) 7,628,577
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 21,714,298
Үйл ажиллагааны зардал (12,272,179)
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг 9,442,119
Болзошгүй эрсдлийн сангууд (11,895,504)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (2,453,385)
Үйл ажиллагааны бус орлого 10,361,072
Үйл ажиллагааны бус зардал (237,747)
Татварын өмнөх ашиг 7,669,940
Оpлогын татваpын заpдал (209,931)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг 7,460,009

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

  09/30/2016
I ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >9% 12.68%
ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >14% 15.58%
ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА >25% 44.20%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /1 валют
<15% 14.40%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /Нийт <40% 14.40%

2016-11-02

Мэдээлэл
Эрхэм харилцагч нарын анхааралд

Зарим Банк бус санхүүгийн байгууллага нь харилцагч нарт зээл олгохдоо харилцагчийн цахим банкны нэвтрэх нэр, нууц үгийн мэдээллийг

“Оюутны сургалтын төлбөрийн зээл” олгогдож эхэллээ

Улаанбаатар хотын банк нь уян хатан нөхцөл бүхий “Оюутны сургалтын төлбөрийн зээл” – ийг жилийн 5% -ийн хүүтэйгээр харилцагч та бүхэндээ санал болгож байна.

“ГАЛАКСИ ТАУЭР” ТООЦООНЫ КАСС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Нийслэл даяар тархсан салбар, нэгжийнхээ тоог нэмэгдүүлж, үйлчилгээнийхээ цар хүрээг өргөтгөсөөр ирсэн Улаанбаатар хотын банк өнөөдөр буюу 2016 оны 08 сарын 15-ны өдрөөс “Галакси тауэр” үйлчилгээний

Эрхэм харилцагч нарын анхааралд

07 сарын 31-ний өдөр "СХД тооцооны касс 2"-ын ажиллах цагийн хуваарь

Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank.