Мэдээ, мэдээлэл   Ханш   Аюулгүй байдал   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Иргэд   Байгууллага   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Оюутны картын захиалга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

Улирлын санхүүгийн тайлан, тэнцэл

мян.төг

Актив 12/31/2016
Бэлэн мөнгө 19,942,916
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 244,739,564
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж 131,056,227
Үнэт метал -
Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 24,995,972
Зээл ба урьдчилгаа 571,668,112
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө 35,665 
Yндсэн хөрөнгө 64,543,449
Биет бус хөрөнгө 874,421
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт  188,829,512
Бусад актив 76,557,045
Нийт актив 1,323,242,882
Пассив  
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 581,183,152
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 354,555,652
Бусад эх үүсвэр 225,162,540.96
Бусад пассив 29,415,645
Нийт пассив 1,190,316,989
Өөрийн хөрөнгө  
Дүрмийн сан 50,000,000
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 43,440,574
Хуримтлагдсан ашиг 35,485,149
Нийгмийн хөгжлийн сан 170
Хоёрдогч өглөг 4,000,000
Нийт өөрийн хөрөнгө 132,925,893
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө 1,323,242,882

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

мян.төг

  12/31/2016
Хүүгийн орлого 116,433,070
Хүүгийн зардал (99,431,972)
Хүүгийн цэвэр орлого 17,001,098
Арилжааны цэвэр олз (гарз) (4,443,492)
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз)                                         
2,624,619
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 921,149
Бусад орлого 3,895,438
Хүүгийн бус цэвэр орлого (зардал) 3,007,713
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 20,008,813
Үйл ажиллагааны зардал (14,287,635)
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг 5,721,178
Болзошгүй эрсдлийн сангууд (2,330,983)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (3,390,195)
Үйл ажиллагааны бус орлого 10,476,852
Үйл ажиллагааны бус зардал (806,235)
Татварын өмнөх ашиг 13,060,813
Оpлогын татваpын заpдал (245,578)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг 12,815,235

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

  12/31/2016
I ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >9% 11.22%
ӨХ, ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭСЭН АКТИВЫН ХАРЬЦАА >14% 17.45%
ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА >25% 40.50%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /1 валют
<15% 9.30%
ГАДААД ВАЛЮТЫН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН /Нийт <40% 9.50%
НЭГ ЗЭЭЛДЭГЧИД ОЛГОСОН ЗЭЭЛ, БАТЛАН ДААЛТ, ӨХ-ИЙН ХАРЬЦАА <20% 14.07%

2017-01-31

Мэдээлэл
"ЧИНГЭЛТЭЙ ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ТООЦООНЫ КАСС" ШИНЭ БАЙРАНД ОРЛОО
“Монгол Хурандаа” нийгэмлэгтэй хамтран ажиллах санамж бичигт үзэглэлээ
"БАЯНЗҮРХ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС"-ИЙН ДЭРГЭД ШИНЭЭР ТООЦООНЫ КАСС НЭЭЛЭЭ
Их хотын банк, Эрсдэлгүй ирээдүй

“Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжигч” Улаанбаатар хотын банк нь хүндрэл, эрсдэл өндөр хагалгаанд нэн шаардлагатай "Мэс заслын багаж хэрэгсэл" авахад зориулан "Нийслэлийн өргөө амаржих газар"-т мөнгөн тусламж үзүүллээ.

Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank.