Мэдээ, мэдээлэл   Ханш   Аюулгүй байдал   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Иргэд   Байгууллага   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Оюутны картын захиалга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ТЭНЦЭЛ


Мянган төгрөгөөр
  2011
2012
2013
2014
2015
АКТИВ
Бэлэн мөнгө 3,433,115 6,705,602 9,079,356 8,840,775 8,677,231
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 64,516,112 42,430,626 140,502,931 215,572,297 255,584,021
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж 24,971,815 37,174,481 177,814,287 67,504,246 57,936,570
Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 60,458,296 27,753,023 229,969,304 132,996,790
Зээл ба урьдчилгаа 280,932,638 286,517,495 543,683,950 645,811,263 612,007,438
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө
Үндсэн хөрөнгө 7,816,454 14,394,786 33,818,619 39,845,814 46,590,867
Биет бус хөрөнгө 376,119 565,883 636,499 697,703 720,074
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт 9,730,645 58,213,572 288,466,250 244,614,175 173,240,405
Бусад актив 4,664,454 58,558,516 20,135,951 18,981,040 156,862,193
Нийт актив 456,899,649 532,313,984 1,214,137,843 1,471,836,618 1,444,615,589
ПАССИВ
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 257,903,855 206,531,959 477,788,959 701,509,356 657,448,219
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 106,793,649 174,344,497 568,156,407 186,617,109 343,836,859
Репо нөхцлөөр зарсан үнэт цаас 54,004,833 152,496,560 130,560,100
Бусад эх үүсвэр 49,711,120 44,611,155 40,666,642 333,567,544 70,078,392
Хоёрдогч өглөг 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
Бусад пассив 7,840,773 66,200,739 17,180,242 22,862,923 157,929,973
Нийт пассив 422,249,397 495,688,350 1,161,797,083 1,401,053,492 1,364,149,543
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Дүрмийн сан 8,000,000 8,000,000 16,000,000 16,000,000 40,000,000
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 6,180,309 7,256,327 9,727,211 11,341,780 12,043,185
Хуримтлагдсан ашиг 16,469,772 21,369,137 26,613,379 43,441,177 28,422,691
Нийгмийн хөгжлийн сан 170 170 170 170 170
Хоёрдогч өглөг 4,000,000 4,000,000
Нийт өөрийн хөрөнгө 34,650,251 36,625,634 52,340,760 70,783,126 80,466,046
НИЙТ ПАССИВ БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ 456,899,649 532,313,984 1,214,137,843 1,471,836,618 1,444,615,589
 

ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

Мянган төгрөгөөр
Хүүгийн орлого 31,518,666 37,443,988 74,628,334 117,090,415 134,789,416
Хүүгийн зардал -19,627,459 -23,129,290 -42,974,979 -82,051,964 -90,908,679
Хүүгийн цэвэр орлого 11,891,207 14,314,698 31,653,355 35,038,452 43,880,737
Арилжааны цэвэр олз (гарз) -183,255 1,746,510 -2,866,330 -9,778,504 -7,889,293
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз) 2,704,220 1,640,344 421,533 -1,771,126 4,516,165
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 1,181,060 1,198,284 2,509,599 3,462,252 2,845,614
Бусад орлого 1,692,164 43,585 20,888 5,374,473 10,072,236
Хүүгийн бус цэвэр орлого(зардал) 5,760,699 4,628,724 85,690 -2,712,906 502,391
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 17,651,906 18,943,422 31,739,045 32,325,546 44,383,128
Үйл ажиллагааны зардал -4,405,328 -5,579,418 -8,970,768 -14,252,861 -16,377,240
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг 13,246,579 13,364,004 22,768,277 18,072,685 28,005,888
Болзошгүй эрсдлийн сангууд -1,489,769 -8,639,038 -10,077,467 -2,968,476 -17,906,089
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг 11,756,810 4,724,966 12,690,810 15,104,209 10,099,799
Үйл ажиллагааны бус орлого 24,559 179,993 831,825 1,826,998 815,356
Үйл ажиллагааны бус зардал -219,677 -75,721 -100,579 -103,325 -188,257
Татварын өмнөх ашиг 11,561,691 4,829,238 13,422,056 16,827,881 9,096,186
Орлогын татварын зардал -1,997,791 -130,675 -36 -83 -11,921
ТАЙЛАНТ ЖИЛИЙН ЦЭВЭР АШИГ 9,563,901 4,698,563 13,422,020 16,827,798 9,084,265

 


 

 

2016-03-31

Мэдээлэл
“Монгол Хурандаа” нийгэмлэгтэй хамтран ажиллах санамж бичигт үзэглэлээ
"БАЯНЗҮРХ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС"-ИЙН ДЭРГЭД ШИНЭЭР ТООЦООНЫ КАСС НЭЭЛЭЭ
Их хотын банк, Эрсдэлгүй ирээдүй

“Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжигч” Улаанбаатар хотын банк нь хүндрэл, эрсдэл өндөр хагалгаанд нэн шаардлагатай "Мэс заслын багаж хэрэгсэл" авахад зориулан "Нийслэлийн өргөө амаржих газар"-т мөнгөн тусламж үзүүллээ.

"Сонгинохайрхан дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс"-ийн харъяа тасагт шинээр тооцооны касс нээлээ

Улаанбаатар хотын банк өнөөдөр буюу 2017 оны 01-р сарын 30-ны өдөр салбар, нэгжийнхээ тоог нэгээр нэмж  “Сонгинохайрхан дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс”-ийн дэргэд шинээр тооцооны касс нээлээ. 

Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank.