Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ТЭНЦЭЛ


Мянган төгрөгөөр
  2014
2015
2016 2017 2018
АКТИВ
Бэлэн мөнгө 8,840,775 8,677,231 19,942,916 21,667,735 15,340,354
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 215,572,297 255,584,021 244,739,564 248,694,362 269,801,532
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж 67,504,246 57,936,570 131,056,227 238,226,498 98,189,227
Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 229,969,304 132,996,790 216,393,428 215,086,281 267,118,920
Зээл ба урьдчилгаа 645,811,263 612,007,438 571,668,112 607,495,127 816,200,507
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө 35,665 -
Үндсэн хөрөнгө 39,845,814 46,590,867 96,496,450 95,272,476 102,417,390
Биет бус хөрөнгө 697,703 720,074 874,421 848,253 903,834
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт 244,614,175 173,240,405 - -
Бусад актив 18,981,040 156,862,193 192,385,299 18,888,632 32,921,702
Нийт актив 1,471,836,618 1,444,615,589 1,473,592,081 1,446,179,363 1,602,893,466
ПАССИВ
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 701,509,356 657,448,219 660,593,445 671,252,428 1,195,270,088
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 186,617,109 343,836,859 275,145,359 223,293,026 116,452,300
Репо нөхцлөөр зарсан үнэт цаас 152,496,560 130,560,100 62,089,957 - -
Бусад эх үүсвэр 333,567,544 70,078,392 163,072,584 373,134,445

118,096,141

Хоёрдогч өглөг 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - -
Бусад пассив 22,862,923 157,929,973 178,728,928 373,134,445 11,702,213
Нийт пассив 1,401,053,492 1,364,149,543 1,343,630,273 1,299,677,335 1,441,520,742
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Дүрмийн сан 16,000,000 40,000,000 50,000,000 50,000,000 60,618,841
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 11,341,780 12,043,185 41,124,600 41,124,600 40,199,550
Хуримтлагдсан ашиг 43,441,177 28,422,691 38,837,038 55,377,259 53,654,877
Нийгмийн хөгжлийн сан 170 170 170 170 169,963
Бусад - - - - 6,729,493
Нийт өөрийн хөрөнгө 70,783,126 80,466,046 129,961,808 146,502,029 161,372,724
НИЙТ ПАССИВ БА
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
1,471,836,618 1,444,615,589 1,473,952,081 1,446,179,363 1,602,893,466
 

ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

Мянган төгрөгөөр
Хүүгийн орлого 117,090,415 134,789,416 116,433,070 119,942,651 124,196,149
Хүүгийн зардал -82,051,964 -90,908,679 -99,431,972 -100,393,867 -102,534,892
Хүүгийн цэвэр орлого 35,038,452 43,880,737 17,001,098 19,548,784 21,661,257
Арилжааны цэвэр олз (гарз) -9,778,504 -7,889,293 -4,822,868 -4,605,959 -5,499,202
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз) -1,771,126 4,516,165 1,092,591 2,255,461 -
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 3,462,252 2,845,614 921,149 4,610,984 2,718,336
Бусад орлого 5,374,473 10,072,236 3,895,438 6,876,098 977,659
Хүүгийн бус цэвэр орлого(зардал) -2,712,906 502,391 1,086,310 9,136,584 -1,803,207
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 32,325,546 44,383,128 18,087,408 28,685,368 19,858,050
Үйл ажиллагааны зардал -14,252,861 -16,377,240 -14,390,063 -19,188,780 -15,959,314
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг 18,072,685 28,005,888 3,697,345 9,496,588 3,898,736
Болзошгүй эрсдлийн сангууд -2,968,476 -17,906,089 -2,330,983 -6,067,397 -12,679,493
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг 15,104,209 10,099,799 1,366,362 3,429,191 -8,780,757
Үйл ажиллагааны бус орлого 1,826,998 815,356 15,852,897 13,805,188 19,594,464
Үйл ажиллагааны бус зардал -103,325 -188,257 -806,235 -144,671 (6,027,034)
Татварын өмнөх ашиг 16,827,881 9,096,186 16,413,024 17,089,708 4,786,673
Орлогын татварын зардал -83 -11,921 -143,152 -549,488 (402,756)
ТАЙЛАНТ ЖИЛИЙН ЦЭВЭР АШИГ 16,827,798 9,084,265 16,269,873 16,540,221 4,383,917

 


 

 

2019-04-30

Мэдээлэл
АВАРГУУД ТОДОРЛОО
Эрхэм харилцагч нарын анхааралд

2019 оны 08 сарын 15-ны өдөр буюу маргааш БНСУ даяар бүх нийтийн амралтын өдөр байдаг тул Монгол дахь элчин сайдын яам болон визний төвүүд амарна.

Эрхэм харилцагч нарын анхааралд /Сүлжээ тасалдах тухай/

2019 оны 08 сарын 14-өөс 2019 оны 08 сарын 15-нд шилжих шөнийн 00:00-02:30 цагийн хооронд Монголбанкнаас "Төлбөрийн системийн шинэчлэл" хийгдэнэ.

Харилцагч танд илүү тав тухтай боллоо
Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close