Мэдээ, мэдээлэл   Ханш   Аюулгүй байдал   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Оюутны картын захиалга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНКНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ТЭНЦЭЛ


Мянган төгрөгөөр
  2012
2013
2014
2015 2016
АКТИВ
Бэлэн мөнгө 6,705,602 9,079,356 8,840,775 8,677,231 19,942,916
Монгол банкинд байршуулсан хөрөнгө 42,430,626 140,502,931 215,572,297 255,584,021 244,739,564
Банк санхvvгийн байгууллагууд дахь харилцах, хадгаламж 37,174,481 177,814,287 67,504,246 57,936,570 131,056,227
Үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалт 27,753,023 229,969,304 132,996,790 216,393,428
Зээл ба урьдчилгаа 286,517,495 543,683,950 645,811,263 612,007,438 571,668,112
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө 35,665
Үндсэн хөрөнгө 14,394,786 33,818,619 39,845,814 46,590,867 96,496,450
Биет бус хөрөнгө 565,883 636,499 697,703 720,074 874,421
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт 58,213,572 288,466,250 244,614,175 173,240,405 -
Бусад актив 58,558,516 20,135,951 18,981,040 156,862,193 192,385,299
Нийт актив 532,313,984 1,214,137,843 1,471,836,618 1,444,615,589 1,473,592,081
ПАССИВ
Бусдаас татсан харилцах, хадгаламж 206,531,959 477,788,959 701,509,356 657,448,219 660,593,445
Бусад банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж 174,344,497 568,156,407 186,617,109 343,836,859 275,145,359
Репо нөхцлөөр зарсан үнэт цаас 54,004,833 152,496,560 130,560,100 62,089,957
Бусад эх үүсвэр 44,611,155 40,666,642 333,567,544 70,078,392 163,072,584
Хоёрдогч өглөг 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
Бусад пассив 66,200,739 17,180,242 22,862,923 157,929,973 178,728,928
Нийт пассив 495,688,350 1,161,797,083 1,401,053,492 1,364,149,543 1,343,630,273
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Дүрмийн сан 8,000,000 16,000,000 16,000,000 40,000,000 50,000,000
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 7,256,327 9,727,211 11,341,780 12,043,185 41,124,600
Хуримтлагдсан ашиг 21,369,137 26,613,379 43,441,177 28,422,691 38,837,038
Нийгмийн хөгжлийн сан 170 170 170 170 170
Нийт өөрийн хөрөнгө 36,625,634 52,340,760 70,783,126 80,466,046 129,961,808
НИЙТ ПАССИВ БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ 532,313,984 1,214,137,843 1,471,836,618 1,444,615,589 1,473,952,081
 

ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

Мянган төгрөгөөр
Хүүгийн орлого 37,443,988 74,628,334 117,090,415 134,789,416 116,433,070
Хүүгийн зардал -23,129,290 -42,974,979 -82,051,964 -90,908,679 (99,431,972)
Хүүгийн цэвэр орлого 14,314,698 31,653,355 35,038,452 43,880,737 17,001,098
Арилжааны цэвэр олз (гарз) 1,746,510 -2,866,330 -9,778,504 -7,889,293 (4,822,868)
Ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз (гарз) 1,640,344 421,533 -1,771,126 4,516,165 1,092,591
Үйлчилгээний хураамж, шимтгэл 1,198,284 2,509,599 3,462,252 2,845,614 921,149
Бусад орлого 43,585 20,888 5,374,473 10,072,236 3,895,438
Хүүгийн бус цэвэр орлого(зардал) 4,628,724 85,690 -2,712,906 502,391 1,086,310
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 18,943,422 31,739,045 32,325,546 44,383,128 18,087,408
Үйл ажиллагааны зардал -5,579,418 -8,970,768 -14,252,861 -16,377,240 (14,390,063)
Эрсдлийн сангийн өмнөх ашиг 13,364,004 22,768,277 18,072,685 28,005,888 3,697,345
Болзошгүй эрсдлийн сангууд -8,639,038 -10,077,467 -2,968,476 -17,906,089 (2,330,983)
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг 4,724,966 12,690,810 15,104,209 10,099,799 1,366,362
Үйл ажиллагааны бус орлого 179,993 831,825 1,826,998 815,356 15,852,897
Үйл ажиллагааны бус зардал -75,721 -100,579 -103,325 -188,257 (806,235)
Татварын өмнөх ашиг 4,829,238 13,422,056 16,827,881 9,096,186 16,413,024
Орлогын татварын зардал -130,675 -36 -83 -11,921 (143,152)
ТАЙЛАНТ ЖИЛИЙН ЦЭВЭР АШИГ 4,698,563 13,422,020 16,827,798 9,084,265 16,269,873

 


 

 

2016-03-31

Мэдээлэл
ЗЭЭЛИЙН АЯНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжигч уриатай ажилладаг Улаанбаатар хотын банк шинэ харилцагч нартаа зориулаад зээлийн аяныг 2018 оны 3-р сарын 1-с 5-р сарын 1-ний хооронд зарлаад байна.

Интернэт банк хэрэглэгчид өгөх зөвлөмж
Карт хэрэглэгчдэд өгөх зөвлөмж
Эрхэм харилцагчдын анхааралд
Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close